Inhoudsopgave

 1. Inleiding.
 2. Wetgeving.
 3. Definities.
 4. Reikwijdte.
 5. Verantwoordelijke.
 6. Verwerkingen (Artikel 4, AVG)
 7. Transparantie en communicatie.
 8. Geautomatiseerde verwerkingen Profilering (Artikel 22, AVG)
 9. Plichten van de therapeut
 10. Klacht
 1. Inleiding

Middels deze verklaring laat de therapeut van VVET zien op welke manier hij/zij dagelijks omgaat met persoonsgegevens en privacy, en wat er wettelijk wel en niet verantwoord is. Privacy speelt een belangrijke rol in de relatie tussen de cliënt en de therapeut en staat daarmee hoog op de agenda. Therapeuten hebben de verantwoordelijkheid over persoonsgegevens en gegevensuitwisseling op alle terreinen waarop ze actief zijn. Therapeuten zijn verplicht zorgvuldig, veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens van cliënten. Dat geldt voor taken op het gebied van basisadministraties, dossiervorming en gezondheidszorg. Goed en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is een dagelijkse bezigheid van therapeuten. Het beschermen van de privacy is complex, en wordt steeds complexer door technologische ontwikkelingen, grote uitdagingen op het terrein van veiligheid en nieuwe Europese wetgeving. Daarom vinden wij het als VVET-therapeuten belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, en de privacy waarborgen. De aanvullende therapeutspecifieke zaken staan vermeld in de behandelingsovereenkomst die elke cliënt dient te ontvangen. Deze is aanvullend op deze verklaring.

 1. Wetgeving

Op dit moment heeft elke lidstaat van de Europese Unie een eigen privacywet, gebaseerd op de Europese richtlijn van 1995. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) regelde het juridische kader voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland. Vanaf 25 mei 2018 is de Wbp vervallen en is de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in werking getreden, samen met de uitvoeringswet. De AVG bouwt voort op de Wbp en zorgt onder andere voor versterking en uitbreiding van de privacyrechten met meer verantwoordelijkheden voor therapeuten.

 1. Definities

De volgende begrippen worden in de AVG gebruikt (Artikel 4, AVG):

 • Betrokkene:
  De persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. De betrokkene is degene van wie de gegevens worden verwerkt.
 • Verwerker:
  De persoon of organisatie die de persoonsgegevens verwerkt in opdracht van een andere persoon of organisatie.
 • Persoonsgegevens:
  Alle gegevens die gaan over mensen en waaraan je een mens als individu kunt herkennen. Het gaat hierbij niet alleen om vertrouwelijke gegevens, zoals gegevens over iemands gezondheid, maar om ieder gegeven dat te herleiden is tot een bepaald persoon (bijvoorbeeld naam, adres, geboortedatum). Naast gewone persoonsgegevens kent de wet ook bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens over gevoelige onderwerpen, zoals etnische achtergrond, politieke voorkeuren of het Burgerservicenummer (BSN).
 • Gegevensbeschermingseffectbeoordeling:
  Met een gegevensbeschermingseffectbeoordeling worden de effecten en risico’s van de nieuwe of bestaande verwerkingen beoordeeld op de bescherming van de privacy. Dit heet ook wel een Privacy Impact Assessment (PIA).
 • Verwerkingsverantwoordelijke:
  Een persoon of instantie die, alleen of samen met een ander, het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Verwerking: Een verwerking is alles wat je met een persoonsgegeven doet, zoals vastleggen, bewaren, verzamelen, bij elkaar voegen, verstrekken aan een ander en vernietigen.

 1. Reikwijdte

De verklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de therapeut. Ofwel: voor alle verwerkingen die binnen de praktijk plaatsvinden.

 1. Verantwoordelijke

De therapeut is verantwoordelijk voor de verwerkingen die door of namens de therapeut worden uitgevoerd.

 1. Verwerkingen (Artikel 4, AVG)

De verwerking van persoonsgegevens is elke handeling of elk geheel van handelingen met persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde processen.

In de AVG valt onder een verwerking:

 • Verzamelen, vastleggen en ordenen
 • Bewaren, bijwerken en wijzigen
 • Opvragen, raadplegen, gebruiken
 • Verstrekken door middel van doorzending
 • Verspreiding of enige andere vorm van ter beschikking stellen
 • Samenbrengen, met elkaar in verband brengen
 • Afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens

Uit deze opsomming blijkt dat alles wat je met een persoonsgegeven doet een verwerking is.

Doeleinden (Artikel 5, AVG)

Volgens de wet mogen persoonsgegevens alleen verzameld worden als daarvoor een doel is vastgesteld. Het doel moet uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd zijn. De gegevens mogen niet voor andere doelen verwerkt worden.

Rechtmatige grondslag (Artikel 6, AVG)

De wet zegt dat er voor elke verwerking van persoonsgegevens een rechtmatige grondslag uit de wet van toepassing moet zijn. Dat betekent dat de verwerking alleen mag plaatsvinden:

 • Om een verplichting na te komen die in de wet staat.
 • Voor de uitvoering van een overeenkomst waar de betrokkene onderdeel van was.
 • Om een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de betrokkene te bestrijden.
 • Voor de goede vervulling van de therapeutische taak.
 • Wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de specifieke verwerking.

Wijze van verwerking

De hoofdregel van de verwerking van persoonsgegevens is dat het alleen toegestaan is in overeenstemming met de wet en op een zorgvuldige wijze. Persoonsgegevens worden zoveel mogelijk verzameld bij de betrokkene zelf. De wet gaat uit van subsidiariteit. Dit betekent dat verwerking alleen is toegestaan wanneer het doel niet op een andere manier kan worden bereikt. In de wet wordt ook gesproken over proportionaliteit. Dit betekent dat persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt als dit in verhouding staat tot het doel. Wanneer met geen, of minder (belastende), persoonsgegevens hetzelfde doel bereikt kan worden, moet daar altijd voor gekozen worden. De therapeut zorgt ervoor dat de persoonsgegevens kloppen en volledig zijn voordat ze verwerkt worden. Deze gegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht. Daarnaast beveiligt de therapeut alle persoons-gegevens. Dit moet voorkomen dat de persoonsgegevens kunnen worden ingezien of gewijzigd door iemand die daar geen recht toe heeft.

Doorgifte (Artikel 44 t/m 50, AVG)

De therapeut geeft geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of een internationale organisatie.

 1. Transparantie en communicatie

Informatieplicht (Artikel 13,14, AVG)

De therapeut informeert de cliënt over het verwerken van persoons-gegevens. Wanneer cliënten gegevens aan de therapeut verstrekken, worden zij op de hoogte gesteld van de manier waarop de therapeut met persoonsgegevens om zal gaan.

Verwijdering

De therapeut bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van therapeutische taken, of zoals vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Wanneer er nog persoonsgegevens opgeslagen zijn die niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel, worden deze zo snel mogelijk verwijderd. Dit houdt in dat deze gegevens vernietigd worden, of zo worden aangepast dat de informatie niet meer gebruikt kan worden om iemand te identificeren.

Rechten van betrokkenen (Artikel 13 t/m 20, AVG)

De wet bepaalt niet alleen de plichten van degenen die de persoons-gegevens verwerken, maar ook de rechten van de personen van wie de gegevens worden verwerkt. Deze rechten worden ook wel de rechten van betrokkenen genoemd en bestaan uit de volgende rechten:

 • Recht op informatie:
  Betrokkenen hebben het recht om aan de therapeut te vragen of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Inzagerecht:
  Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar gegevens worden verwerkt.
 • Correctierecht:
  Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen bij de therapeut om dit te corrigeren.
 • Recht van verzet:
  Betrokkenen hebben het recht aan de therapeut te vragen hun persoons-gegevens niet meer te gebruiken.
 • Recht om vergeten te worden:
  In gevallen waarin de betrokkene toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht de persoons-gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op bezwaar:
  Betrokkenen hebben het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. De therapeut zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.
 • Indienen van verzoek
  Om gebruik te maken van zijn/haar rechten kan de betrokkene een verzoek indienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als via de e-mail ingediend worden. De therapeut heeft vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerecht-vaardigd is. Binnen vier weken zal de therapeut laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. Als het verzoek niet wordt opgevolgd, is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij de therapeut of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Aan de hand van een verzoek kan de therapeut aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit van de betrokkene.
 1. Geautomatiseerde verwerkingen Profilering (Artikel 22, AVG)

Profilering

Profilering vindt plaats wanneer er sprake is van een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, waarbij aan de hand van persoons-gegevens naar bepaalde persoonlijke aspecten van een persoon wordt gekeken om deze persoon te categoriseren en te analyseren. Voorbeelden van persoonlijke aspecten kunnen bijvoorbeeld zijn: geslacht of leeftijd.

Big data en tracking

De therapeut kan namens VVET gebruik maken van profilering voor big data en tracking. Door middel van big data onderzoek en tracking mogen alleen gegevens verwerkt worden wanneer deze niet herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Daarnaast worden ze alleen verzameld voor onderzoek dat door, of namens, de VVET wordt uitgevoerd. De verzamelde gegevens voor big data onderzoek en tracking zijn alleen de gegevens die door geautoriseerde personen zijn verzameld. Wanneer de gegevens worden omgezet in een dataset zal dataminimalisatie worden toegepast. Dit betekent dat alleen de data die echt nodig zijn voor het behalen van het doel gebruikt zullen worden. Daarnaast kunnen persoonsgegevens gepseudonimiseerd worden zodat zij niet herleidbaar zijn tot een persoon.

Inzet van camera’s

Binnen de praktijk wordt onder bepaalde omstandigheden gebruik gemaakt van cameratoezicht. Dit ter beveiliging van de praktijkruimte bij inbraak. Camera’s kunnen een grote inbreuk maken op de privacy van diegenen die gefilmd worden. Om de privacy zo goed mogelijk te waar-borgen, worden camera’s alleen ingezet wanneer er geen andere manieren zijn om het doel te bereiken. Ze zullen alleen gebruikt worden als de praktijk niet in gebruik is.

 1. Plichten van de therapeut

Register van verwerkingen (Artikel 30, AVG)

De therapeut is verantwoordelijk voor het aanleggen van een register van alle verwerkingen waarvan de therapeut de verwerkingsverantwoordelijke is. Het register bevat een beschrijving van wat er tijdens een verwerking plaatsvindt en welke gegevens daarvoor worden gebruikt, namelijk:

 • De naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en, mogelijk, de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke.
 • De doelen van de verwerking.
 • Een beschrijving van het soort persoonsgegevens en de daarbij horende betrokkenen.
 • Een beschrijving van de ontvangers van de persoonsgegevens.
 • De termijnen waarin de verschillende persoonsgegevens moeten worden gewist.
 • Een algemene beschrijving van de beveiligingsmaatregelen.

Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (Artikel 35, AVG)

Met een gegevensbeschermingseffectbeoordeling worden de effecten en risico’s van nieuwe of bestaande verwerkingen beoordeeld op de bescherming van de privacy. De therapeut voert deze uit wanneer er een geautomatiseerde verwerking plaatsvindt. Dit geldt in het bijzonder bij verwerkingen waarbij nieuwe technologieën worden gebruikt.

Datalekken (Artikel 33,34, AVG)

We spreken van een datalek wanneer persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben. Wanneer er een datalek heeft plaatsgevonden, meldt de therapeut dit zonder onredelijke vertraging, uiterlijk 72 uur nadat er kennis van de inbreuk is vernomen, aan de Autoriteit Persoongegevens. Als dit later dan 72 uur is, wordt er een motivering voor de vertraging bij de melding gevoegd. Het kan zijn dat de inbreuk een hoog risico met zich meebrengt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. In dit geval meldt de therapeut dit aan de betrokkenen in eenvoudige en duidelijke taal. Om toekomstige datalekken te voorkomen, worden bestaande datalekken geëvalueerd.

 1. Klacht

Als de therapeut een wettelijke verplichting niet nakomt in het kader van de AVG kan de betrokkene een bezwaar indienen bij de therapeut. Is betrokkene het ook niet eens met de reactie op het bezwaarschrift, dan kan hij/zij een beroep instellen bij de kantonrechter. Er wordt daarbij een beroep gedaan op de rechtsbescherming die de Wet AVG biedt.

 

 

Disclaimer: Dit product is een eenvoudige en begrijpelijke vertaling van de huidige privacywetgeving en gebaseerd op de AVG. Vanzelfsprekend is de toepasbare wet- en regelgeving altijd leidend en kunnen er geen rechten ontleend worden aan dit document.